Dopřejeme Vám kvalitní spojovací materiál v hojné míře


Pevné, a tedy bezpeÄné konstrukÄní spojení dílů u automobilu, letadla, stavebních prvků, strojírenských komponentů i dalších produktů v nejrůznÄ›jších průmyslových odvÄ›tvích zaruÄí trhací nýty. Dokonalá anatomie jednotlivých nýtovacích komponentů, u nichž jsou brány v potaz parametry jako průmÄ›r tÄ›la, délka tÄ›la i tvar hlavice, vychází ze zkuÅ¡eností a ambicí specializované firmy. A pÅ™edevším jejího moderního vývojového oddÄ›lení, které si dalo za úkol uspokojovat trh nabídkou nejmodernÄ›jších trendů.

Už dost s nekvalitními spoji

Specializovaný výrobce nýtů je pÅ™ipraven poskytnout Vám kompletní a pÅ™esné znÄ›ní technických parametrů nabízených nýtovacích komponentů tak, aby narážecí nýty a trhací nýty svou délkou a průmÄ›rem tÄ›la i typem hlavice perfektnÄ› kopírovaly VaÅ¡e konkrétní konstrukÄní potÅ™eby. SouÄástí dodávky speciálních spojovacích materiálů je kvalifikované poradenství, jehož obsahem je i Å™eÅ¡ení nároÄných technických variant spojů. Vybírat pÅ™itom můžete z různorodých variant víceúÄelových, vysokopevnostních i dalších specificky upravených nýtů.

Posted on: 21. 1. 2023